تبليغات X

   نمونه سوالات امتحان نهايي دبيرستان و هنرستان كليه رشته ها   

هنرستان كليه رشته هارشته علوم انسانيرشته علوم تجربيرشته رياضي و فيزيك
نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1384نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1384نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1384نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1384
نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1384نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1384نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1384نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1384
نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1385نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1385نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1385نمونه سوالات امتحان نهايي خرداد 1385
نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1385نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1385نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1385نمونه سوالات امتحان نهايي شهريور 1385
نمونه سوالات امتحان نهايي ديماه 1385نمونه سوالات امتحان نهايي دي ماه 1385نمونه سوالات امتحان نهايي دي ماه 1385نمونه سوالات امتحان نهايي دي ماه 1385
لینک
سه‌شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٦ - sanjesh

   نمونه سوالات مختلف امتحانی سال اول دبيرستان   

آزمون هاي ده گانه سنجش مستمر

سال اول دبيرستان

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

    

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 1

       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 2

پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 3

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 4

پاسخ
سوال
پاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 5

پاسخسوال
سوال
پاسخپاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخسوال

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 6

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 7

پاسخسوال
پاسخسوالپاسخسوال
پاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 8

پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 9

سوالسوالپاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 10

پاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
سوالپاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
پاسخ
لینک
شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   نمونه سوالات امتحاني سال سوم رياضي   

آزمون هاي ده گانه سنجش مستمر

سال سوم رياضي و فيزيك

جبر و احتمال

فيزيك 3

حسابان

 مرحله آزمون/نام درس

    

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 1

       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 2

پاسخپاسخسوالپاسخ
پاسخسوالپاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 3

پاسخ
پاسخسوال
پاسخپاسخپاسخسوال
پاسخسوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 4

پاسخ
سوال
پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
سوال
پاسخ
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 5

پاسخ

پاسخ

سوال
پاسخ

پاسخ

سوال
پاسخپاسخ

جبر و احتمال

فيزيك 3

حسابان

 مرحله آزمون/نام درس

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 6

سوال
پاسخ
پاسخسوالپاسخ
پاسخ
سوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 7

پاسخسوال
پاسخسوالپاسخ
پاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 8

پاسخسوالپاسخسوال
 
پاسخ
سوال
پاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 9

پاسخ
پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
سوال
       
پاسخسوالپاسخسوال

پاسخ

سوال

مرحله 10

پاسخ
سوال
پاسخ
سوالپاسخ
پاسخ
پاسخ
سوال
پاسخ
سوال
پاسخ
پاسخ
لینک
شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   سوالات امتحان نهایی دبیرستان با پاسخنامه تشریحی   

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد 1385

‌ادب‍ی‍ا‌ت‌و‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌

‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌‌ع‍ل‍وم‌وم‍‍ع‍ا‌رف‌‌اس‍لام‍‍ی‌ری‍ا‌ض‍‍ی‌وفی‍زی‍ک‌
ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)‌اص‍ول‌ ‌ع‍ق‍ا‌ی‍د(۲)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)
ج‍‍غ‍ر‌افی‍ا‌(۲)زی‍س‍ت‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌(۲)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ت‍فس‍ی‍رو‌ع‍ل‍وم‌ ق‍ر‌‌آن‍‍ی‌ (۲)‌ه‍ن‍دس‍ه‌(۲)
ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان‌ وج‍‍ه‍ا‌ن‌(۲)ری‍ا‌ض‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌]ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌اس‍لام‌ (۲)ح‍س‍ا‌ب‍ا‌ن‌
زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)
ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)ج‍ب‍ر و‌اح‍ت‍م‍ا‌ل‌
‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)‌ع‍رب‍‍ی‌(۳) [رش‍ت‍ه‌م‍‍ع‍ا‌رف‌ ]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)
فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ [‌ع‍ل‍وم‌ت‍ج‍رب‍‍ی‌]فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳) [ری‍ا‌ض‍‍ی‌فی‍زی‍ک‌]
زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)
‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)
‌‌آر‌ای‍ه‌‌ه‍ا‌‌ی‌ ‌ادب‍‍ی‌ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌‌اخ‍لاق‌ (۲)ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد ماه 1384

 

رياضي فيزيك علوم تجربيادبيات و علوم انسانيعلوم و معارف اسلامي
تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تفسير و علوم قرآني 2
جبر و احتمالزيست‌شناسي(2)و آزمايشگاهفلسفه و منطقفلسفه و منطق
ادبيات فارسي3ادبيات فارسي3ادبيات فارسي تخصصيادبيات فارسي تخصصي
شيمي (3) و آزمايشگاهشيمي (3) و آزمايشگاهجغرافيا 2اخلاق 2
زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3
حسابانرياضي (3)آرايه‌هاي ادبياصول و عقايد (2)
فيزيك (3) و آزمايشگاهفيزيك (3) و آزمايشگاهتاريخ ايران و جهان(2)تاريخ اسلام(2)
زبان فارسي (3)زبان فارسي (3)زبان فارسي تخصصيزبان فارسي تخصصي
هندسه (2)زمين شناسيجامعه‌شناسي (2)جامعه‌شناسي (2)
عربي (3)عربي (3)عربي (3) ويژه اين رشتهعربي (3) ويژه اين رشته
لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   سوالات امتحان نهایی هنرستان فنی و حرفه ای با پاسخنامه تشریحی   

الكترونيك

مدارهاي الكتريكي

مباني مخابرات و راديو

الكترونيك عمومي(2)

رياضي(3)

الكتروتكنيك

مدارهاي الكتريكي

ماشين‌هاي الكتريكيDC

ماشين‌هاي الكتريكي AC

رياضي(3)

الكترونيك و مخابرات دريايي

فيزيك 2

مباني مخابرات و راديو

مباني برق 2

رياضي(3)

مكانيك موتورهاي دريايي

مباني هيدروليك صنعتي

محيط زيست دريايي

استاتيك و ديناميك مقدماتي

رياضي(3)

ناوبري

مباني رادار و وسايل كمك ناوبري

زبان تخصصي

هواشناسي

رياضي(3)

ساختمان

مقررات ملي ساختمان

فن‌آوري ساختمانهاي فلزي

فن‌آوري ساختمانهاي بتوني

رياضي(3)

نقشه برداري

نقشه‌برداري عمومي

روش‌هاي تعيين موقعيت

كارگاه محاسبه و ترسيم 2

رياضي(3)

چاپ

فن‌آوري چاپ

محاسبات فني تخصصي

مواد شناسي

رياضي(3)

تأسيسات

تأسيسات حرارتي

نقشه‌كشي تأسيسات

تأسيسات برودتي

رياضي(3)

صنايع چوب وكاغذ

تكنولوژي سازه‌هاي چوبي

محاسبات فني2 صنايع چوب

خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

رياضي(3)

مكانيك خودرو

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

ساخت وتوليد

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

قشه‌كشي عمومي

هندسه ترسيمي

محاسبات فني 2

نقشه‌كشي 2

رياضي(3)

صنايع فلزي

حفاظت و ايمني

محاسبات فني تخصصي

اجزاء ماشين

رياضي(3)

سراميك

شيمي تخصصي سراميك

ماشين‌آلات سراميك

محاسبات درسراميك

رياضي(3)

متالورژي

اصول متالورژيكي ريخته‌گري

رسم مدل و قالب

محاسبات فني تخصصي

رياضي(3)

صنايع نساجي

تأسيسات نساجي

چاپ و تكميل نساجي

بافندگي

رياضي(3)

صنايع شيميايي

شيمي تجزيه 1

عمليات دستگاهي در شيمي

فرآيندهاي شيميايي

رياضي(3)

معدن

فيزيك 2

فن‌آوري مواد معدني

اكتشاف معدن

رياضي(3)

حسابداري بازرگاني

مفاهيم و روش‌هاي آماري2

اصول حسابداري2

حسابداري صنعتي

حسابداري شركت‌ها

طراحي ودوخت

طراحي اندام و لباس

الياف نساجي

الگو 2

تاريخ هنر جهان

كامپيوتر

زبان تخصصي

آشنايي با شبكه

برنامه‌سازي تجاري

رياضي(3)

تربيت بدني

تغذيه و بهداشت مواد غذايي

فيزيولوژي 1

شناخت تآسيسات و اماكن ورزشي

جدول مسابقات ورزشي

مديريت خانواده

حقوق خانواده در اسلام

روان‌شناسي رشد

بهداشت خانواده

خانواده در اسلام

صنايع غذايي

اصول تغذيه

بهداشت و ايمني كار

اصول كنترل كيفيت

سردخانه و انبار

گرافيك

علم مناظر و مرايا

مباني تصويرسازي

طراحي 2

تاريخ هنر جهان

نقشه‌كشي معماري

متره و برآورد

آشنايي با بناهاي تاريخي

تأسيسات ساختمان

عناصر و جزئيات

مرمت آثار فرهنگي

پيشينه و مباني مرمت

پيشينه و سير تحول مواد معدني

فرسايش و پوسيدگي مواد معدني

تاريخ هنر جهان

سينما

تحليل فيلم

مباني زيبايي‌شناسي

تاريخ سينما

تاريخ هنر ايران

پشتيباني صحنه

طراحي تخصصي

حجم شناسي

نقشه‌كشي 1

تاريخ هنر جهان

لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   اولین فروشگاه آزمون در ایران   

براي اولين بار در ايران

سي دي هاي آزمون مجازي سنجش مستمر

قابل استفاده بري دانش آموزان

سالهاي اول ،دوم،سوم پيش دانشگاهي و داوطلبان کنکور

ديگر لازم نيست براي شرکت در آزمون هاي مختلف از منزل خارج شويد. با سي دي هاي آزمون  مجازي سنجش مستمر در منزل خود و پشت ميز کامپيوتر خود محيط واقعي کنکور را تجربه کنيد.و رتبه خود را با کليه دانش آموزان در سراسر کشور در آن واحد مقايسه کنيد!

شبيه سازي محيط واقعي کنکور

زمان پاسخگويي محدود همانند آزمون هاي واقعي

آزمون هاي طبقه بندي شده و فصل به فصل

انتخاب بهترين تست هاي کنکور هاي سراسري و آزاد

قابليت ارائه کارنامه

قابليت ارائه رتبه در بين کليه شرکت کنندگاه در سراسر کشور

بدون نياز به اتصال دائم به اينترنت

تحويل در سراسر کشور

زيست پيش دانشگاهيفيزيک پيش دانشگاهيفيزيک1
جبر و احتمالزيست شناسي 1فيزيک2
حساب و ديفرانسيلزيست شناسي 2فيزک 3
سنجش مستمر در يک نگاهعضويتفروشگاه آزمون
لینک
سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh

       

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

 

بری ديدن اين کتابها اينجا را کليک کنيد.


----------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل کتاب فيزيک ۱ و آزمايشگاهلینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - sanjesh

       

                      کنکور های آزمایشی الکترونیکی سنجش مستمر بصورت آنلاین 

 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته مکانيک خودرو طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته مکانيک خودرو (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، فيزيک 2 ، اجزاء ماشين ،تکنولوژي ، محاسبات فني ، رسم فني تخصصي.ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد.

 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته الکتروتکنیک طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته الکتروتکنیک (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، مبانی برق ، مدار های الکتریکی ،ماشین های الکتریکی ، کارگاه سیم پیچی و الکترونیک کاربردی .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

خرید سنجش کارت جهت شرکت در این آزمون و عضویت یکساله در سایت
  

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته کامپیوتر طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته کامپیوتر (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، مبانی کامپیوتر ، پاسکال ،سخت افزار  ، سیستم عامل و شبکه .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

خرید سنجش کارت جهت شرکت در این آزمون و عضویت یکساله در سایت
  

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته حسابداری طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته حسابداری (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ،اصول حسابداری ، مفاهیم و روش های آماری ، حسابداری صنعتی ، سازمان و مدیریت ، ریاضیات امور مالی و امور عمومی بازرگانی.ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

لینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - sanjesh

       

نمونه سوالات مختلف امتحانی

رشته رياضي و فیزیک 

سال دوم

سال سوم

پيش دانشگاهي

  رشته علوم تجربي 

سال دوم

سال سوم

پيش دانشگاهي

  مقطع راهنمايي 

سال اول

سال دوم

سال سوم

  دبيرستان و هنرستان کلیه رشته ها

سال اول دبيرستانسال دوم هنرستانسال سوم  هنرستان
لینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - sanjesh