تبليغات X

   سوالات امتحان نهایی دبیرستان با پاسخنامه تشریحی   

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد 1385

‌ادب‍ی‍ا‌ت‌و‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌

‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌‌ع‍ل‍وم‌وم‍‍ع‍ا‌رف‌‌اس‍لام‍‍ی‌ری‍ا‌ض‍‍ی‌وفی‍زی‍ک‌
ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)‌اص‍ول‌ ‌ع‍ق‍ا‌ی‍د(۲)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)
ج‍‍غ‍ر‌افی‍ا‌(۲)زی‍س‍ت‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌(۲)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ت‍فس‍ی‍رو‌ع‍ل‍وم‌ ق‍ر‌‌آن‍‍ی‌ (۲)‌ه‍ن‍دس‍ه‌(۲)
ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان‌ وج‍‍ه‍ا‌ن‌(۲)ری‍ا‌ض‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌]ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌اس‍لام‌ (۲)ح‍س‍ا‌ب‍ا‌ن‌
زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)
ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)ج‍ب‍ر و‌اح‍ت‍م‍ا‌ل‌
‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)‌ع‍رب‍‍ی‌(۳) [رش‍ت‍ه‌م‍‍ع‍ا‌رف‌ ]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)
فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ [‌ع‍ل‍وم‌ت‍ج‍رب‍‍ی‌]فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳) [ری‍ا‌ض‍‍ی‌فی‍زی‍ک‌]
زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)
‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)
‌‌آر‌ای‍ه‌‌ه‍ا‌‌ی‌ ‌ادب‍‍ی‌ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌‌اخ‍لاق‌ (۲)ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد ماه 1384

 

رياضي فيزيك علوم تجربيادبيات و علوم انسانيعلوم و معارف اسلامي
تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تفسير و علوم قرآني 2
جبر و احتمالزيست‌شناسي(2)و آزمايشگاهفلسفه و منطقفلسفه و منطق
ادبيات فارسي3ادبيات فارسي3ادبيات فارسي تخصصيادبيات فارسي تخصصي
شيمي (3) و آزمايشگاهشيمي (3) و آزمايشگاهجغرافيا 2اخلاق 2
زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3
حسابانرياضي (3)آرايه‌هاي ادبياصول و عقايد (2)
فيزيك (3) و آزمايشگاهفيزيك (3) و آزمايشگاهتاريخ ايران و جهان(2)تاريخ اسلام(2)
زبان فارسي (3)زبان فارسي (3)زبان فارسي تخصصيزبان فارسي تخصصي
هندسه (2)زمين شناسيجامعه‌شناسي (2)جامعه‌شناسي (2)
عربي (3)عربي (3)عربي (3) ويژه اين رشتهعربي (3) ويژه اين رشته
لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   سوالات امتحان نهایی هنرستان فنی و حرفه ای با پاسخنامه تشریحی   

الكترونيك

مدارهاي الكتريكي

مباني مخابرات و راديو

الكترونيك عمومي(2)

رياضي(3)

الكتروتكنيك

مدارهاي الكتريكي

ماشين‌هاي الكتريكيDC

ماشين‌هاي الكتريكي AC

رياضي(3)

الكترونيك و مخابرات دريايي

فيزيك 2

مباني مخابرات و راديو

مباني برق 2

رياضي(3)

مكانيك موتورهاي دريايي

مباني هيدروليك صنعتي

محيط زيست دريايي

استاتيك و ديناميك مقدماتي

رياضي(3)

ناوبري

مباني رادار و وسايل كمك ناوبري

زبان تخصصي

هواشناسي

رياضي(3)

ساختمان

مقررات ملي ساختمان

فن‌آوري ساختمانهاي فلزي

فن‌آوري ساختمانهاي بتوني

رياضي(3)

نقشه برداري

نقشه‌برداري عمومي

روش‌هاي تعيين موقعيت

كارگاه محاسبه و ترسيم 2

رياضي(3)

چاپ

فن‌آوري چاپ

محاسبات فني تخصصي

مواد شناسي

رياضي(3)

تأسيسات

تأسيسات حرارتي

نقشه‌كشي تأسيسات

تأسيسات برودتي

رياضي(3)

صنايع چوب وكاغذ

تكنولوژي سازه‌هاي چوبي

محاسبات فني2 صنايع چوب

خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

رياضي(3)

مكانيك خودرو

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

ساخت وتوليد

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

قشه‌كشي عمومي

هندسه ترسيمي

محاسبات فني 2

نقشه‌كشي 2

رياضي(3)

صنايع فلزي

حفاظت و ايمني

محاسبات فني تخصصي

اجزاء ماشين

رياضي(3)

سراميك

شيمي تخصصي سراميك

ماشين‌آلات سراميك

محاسبات درسراميك

رياضي(3)

متالورژي

اصول متالورژيكي ريخته‌گري

رسم مدل و قالب

محاسبات فني تخصصي

رياضي(3)

صنايع نساجي

تأسيسات نساجي

چاپ و تكميل نساجي

بافندگي

رياضي(3)

صنايع شيميايي

شيمي تجزيه 1

عمليات دستگاهي در شيمي

فرآيندهاي شيميايي

رياضي(3)

معدن

فيزيك 2

فن‌آوري مواد معدني

اكتشاف معدن

رياضي(3)

حسابداري بازرگاني

مفاهيم و روش‌هاي آماري2

اصول حسابداري2

حسابداري صنعتي

حسابداري شركت‌ها

طراحي ودوخت

طراحي اندام و لباس

الياف نساجي

الگو 2

تاريخ هنر جهان

كامپيوتر

زبان تخصصي

آشنايي با شبكه

برنامه‌سازي تجاري

رياضي(3)

تربيت بدني

تغذيه و بهداشت مواد غذايي

فيزيولوژي 1

شناخت تآسيسات و اماكن ورزشي

جدول مسابقات ورزشي

مديريت خانواده

حقوق خانواده در اسلام

روان‌شناسي رشد

بهداشت خانواده

خانواده در اسلام

صنايع غذايي

اصول تغذيه

بهداشت و ايمني كار

اصول كنترل كيفيت

سردخانه و انبار

گرافيك

علم مناظر و مرايا

مباني تصويرسازي

طراحي 2

تاريخ هنر جهان

نقشه‌كشي معماري

متره و برآورد

آشنايي با بناهاي تاريخي

تأسيسات ساختمان

عناصر و جزئيات

مرمت آثار فرهنگي

پيشينه و مباني مرمت

پيشينه و سير تحول مواد معدني

فرسايش و پوسيدگي مواد معدني

تاريخ هنر جهان

سينما

تحليل فيلم

مباني زيبايي‌شناسي

تاريخ سينما

تاريخ هنر ايران

پشتيباني صحنه

طراحي تخصصي

حجم شناسي

نقشه‌كشي 1

تاريخ هنر جهان

لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh

   اولین فروشگاه آزمون در ایران   

براي اولين بار در ايران

سي دي هاي آزمون مجازي سنجش مستمر

قابل استفاده بري دانش آموزان

سالهاي اول ،دوم،سوم پيش دانشگاهي و داوطلبان کنکور

ديگر لازم نيست براي شرکت در آزمون هاي مختلف از منزل خارج شويد. با سي دي هاي آزمون  مجازي سنجش مستمر در منزل خود و پشت ميز کامپيوتر خود محيط واقعي کنکور را تجربه کنيد.و رتبه خود را با کليه دانش آموزان در سراسر کشور در آن واحد مقايسه کنيد!

شبيه سازي محيط واقعي کنکور

زمان پاسخگويي محدود همانند آزمون هاي واقعي

آزمون هاي طبقه بندي شده و فصل به فصل

انتخاب بهترين تست هاي کنکور هاي سراسري و آزاد

قابليت ارائه کارنامه

قابليت ارائه رتبه در بين کليه شرکت کنندگاه در سراسر کشور

بدون نياز به اتصال دائم به اينترنت

تحويل در سراسر کشور

زيست پيش دانشگاهيفيزيک پيش دانشگاهيفيزيک1
جبر و احتمالزيست شناسي 1فيزيک2
حساب و ديفرانسيلزيست شناسي 2فيزک 3
سنجش مستمر در يک نگاهعضويتفروشگاه آزمون
لینک
سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh