تبليغات X

   سوالات امتحان نهایی دبیرستان با پاسخنامه تشریحی   

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد 1385

‌ادب‍ی‍ا‌ت‌و‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌

‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌‌ع‍ل‍وم‌وم‍‍ع‍ا‌رف‌‌اس‍لام‍‍ی‌ری‍ا‌ض‍‍ی‌وفی‍زی‍ک‌
ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)‌اص‍ول‌ ‌ع‍ق‍ا‌ی‍د(۲)ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‍ا‌ت‌دی‍ن‍‍ی‌وق‍ر‌‌آن‌(۳)
ج‍‍غ‍ر‌افی‍ا‌(۲)زی‍س‍ت‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌(۲)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ت‍فس‍ی‍رو‌ع‍ل‍وم‌ ق‍ر‌‌آن‍‍ی‌ (۲)‌ه‍ن‍دس‍ه‌(۲)
ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان‌ وج‍‍ه‍ا‌ن‌(۲)ری‍ا‌ض‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍‍ی‌]ت‍ا‌ری‍خ‌ ‌اس‍لام‌ (۲)ح‍س‍ا‌ب‍ا‌ن‌
زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]زب‍ا‌ن‌فا‌رس‍‍ی‌ (۳)
ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ج‍ا‌م‍‍ع‍ه‌ش‍ن‍ا‌س‍‍ی‌ (۲)ج‍ب‍ر و‌اح‍ت‍م‍ا‌ل‌
‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳) [‌ع‍ل‍وم‌‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)‌ع‍رب‍‍ی‌(۳) [رش‍ت‍ه‌م‍‍ع‍ا‌رف‌ ]‌ع‍رب‍‍ی‌ (۳)
فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌ [‌ع‍ل‍وم‌ت‍ج‍رب‍‍ی‌]فل‍س‍فه‌ وم‍ن‍طق‌فی‍زی‍ک‌(۳) [ری‍ا‌ض‍‍ی‌فی‍زی‍ک‌]
زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)زب‍ا‌ن‌ خ‍ا‌رج‍‍ی‌ (۳)
‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ [‌ان‍س‍ا‌ن‍‍ی‌]‌ادب‍ی‍ا‌ت‌فا‌رس‍‍ی‌(۳)
‌‌آر‌ای‍ه‌‌ه‍ا‌‌ی‌ ‌ادب‍‍ی‌ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌‌اخ‍لاق‌ (۲)ش‍ی‍م‍‍ی‌(۳)و‌‌آزم‍ا‌ی‍ش‍گ‍ا‌ه‌

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد ماه 1384

 

رياضي فيزيك علوم تجربيادبيات و علوم انسانيعلوم و معارف اسلامي
تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تفسير و علوم قرآني 2
جبر و احتمالزيست‌شناسي(2)و آزمايشگاهفلسفه و منطقفلسفه و منطق
ادبيات فارسي3ادبيات فارسي3ادبيات فارسي تخصصيادبيات فارسي تخصصي
شيمي (3) و آزمايشگاهشيمي (3) و آزمايشگاهجغرافيا 2اخلاق 2
زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3
حسابانرياضي (3)آرايه‌هاي ادبياصول و عقايد (2)
فيزيك (3) و آزمايشگاهفيزيك (3) و آزمايشگاهتاريخ ايران و جهان(2)تاريخ اسلام(2)
زبان فارسي (3)زبان فارسي (3)زبان فارسي تخصصيزبان فارسي تخصصي
هندسه (2)زمين شناسيجامعه‌شناسي (2)جامعه‌شناسي (2)
عربي (3)عربي (3)عربي (3) ويژه اين رشتهعربي (3) ويژه اين رشته
لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - sanjesh