تبليغات X

   نمونه سوالات مختلف امتحانی سال اول دبيرستان   

آزمون هاي ده گانه سنجش مستمر

سال اول دبيرستان

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

    

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 1

       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 2

پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 3

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 4

پاسخ
سوال
پاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخ

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 5

پاسخسوال
سوال
پاسخپاسخسوالپاسخسوال
سوال
پاسخسوال

شيمي 1

فيزيك 1

رياضي 1

 مرحله آزمون/نام درس

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 6

پاسخ
پاسخسوالسوالپاسخسوال
پاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 7

پاسخسوال
پاسخسوالپاسخسوال
پاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 8

پاسخسوالپاسخسوالپاسخ
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 9

سوالسوالپاسخسوال
       

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

مرحله 10

پاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
سوالپاسخ
پاسخپاسخسوالسوال
پاسخ
لینک
شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥ - sanjesh